vlaanderen-ierland.be

Beste bezoeker,

Onze vernieuwde website bestaat nu al geruime tijd en wij ondervinden dat de inspanningen die wij leveren om deze website zo duidelijk mogelijk te maken en om informatie te geven, vruchten afwerpt.

Enkele wijzigingen dringen zich echter regelmatig op. De meeste pagina’s blijven en worden regelmatig aangevuld. Sommige zullen misschien verdwijnen maar enkel als wij ondervinden dat deze geen ‘nut’ hebben of geen meerwaarde betekenen voor de website.

Bij de pagina “Activiteiten” is er een sub pagina, “Voorbij – Beyond 2017”. Deze sub pagina verdwijnt en "Voorbij - Beyond" wordt verplaatst naar “Archief”.

De pagina “Activiteiten’ zal nog 2 sub pagina’s kennen:

  • “Wijzelf”: met activiteiten die wij inrichten of waar wij aan meewerken.

  • “Leuk om weten”: activiteiten die ingericht worden door andere verenigingen. Deze activiteiten worden enkel vermeld wanneer ze stroken met onze principes en na goedkeuring.

 Wij richten deze activiteiten niet in en dragen in deze  dan ook geen enkele                           verantwoordelijkheid!

Aan- of opmerkingen kunnen gericht worden aan secretariaat@vlaanderen-ierland.be.

Verder blijven wij steeds bereid om info avonden te verzorgen met of een voordracht met foto’s, of whiskeyproeverij of indien mogelijk een interessante filmvoorstelling.

Wij houden er ook aan om onze druk bezochte facebookpagina te blijven gebruiken ; https://www.facebook.com/vlaanderen-ierland

Namens het bestuur,

Bart sr. Depestel; Voorzitter – webmaster

Linda Vandewynckele; webmaster

Dear visitor,

After a few months we note that the efforts we make to provide this website as clearly as possible and to provide information are not so bad.

Some changes, however, arise. Most pages remain and are regularly updated. Some may disappear, but only if we find that they are of no use or do not add value to the website.

At the page "Activities" there is a sub page, "Voorbij - Beyond 2017". This sub page disappears and past activities are moved to "Archive".

The page "Activities" will have 2 sub pages:

    - “Wijzelf / Ourselves”: with activities that we organize or which we cooperate with.

    - Leuk om te weten / Good to know: activities that are organized by other associations. These activities are only mentioned when they are consistent with our principles and after approval.

We are not responsible for these activities and contribute in this therefore no responsibility whatsoever! 

Any comments can be directed to secretariaat@vlaanderen-ierland.be.

Furthermore, we are always prepared to provide information evenings with or a presentation with photos, whiskey tasting or if possible an interesting film production.

We also like to continue to use our busy Facebook page;    https://www.facebook.com/vlaanderen-ierland

Bart sr Depestel ; president - webmaster

Linda Vandewynckele; webmaster