vlaanderen-ierland.be

Beste bezoeker,

Na een inactiviteit van enkele maanden (onze vorige provider hield er mee op) zijn wij terug online en is de nieuwe website van Vlaanderen – Ierland 'geboren'.

Verschillende ontwerpen werden uitgetest en wij zijn er in geslaagd een frisse, jeugdige website op te maken. Nu wij opnieuw online staan wil dit echter niet zeggen dat er niets meer zal veranderen en of bijgevoegd worden. Wij zoeken verder naar informatie om er bij te plaatsen, links naar interessante websites, foto's, enz....

Iedere bezoeker en iedereen die in het verleden al beroep deed op onze vereniging weet ondertussen dat wij alles in het werk stellen om Ierland te promoten in Vlaanderen.

Dankzij onze vele relaties in Vlaanderen èn in Ierland zijn wij daar tot op heden goed in geslaagd.

De grote pakketten informatie die de geïnteresseerde reiziger gratis mocht ontvangen heeft er toe geleid dat velen de weg vonden naar het groene eiland. Vele -normaal te betalen- informatie krijgen wij van de Ierse Dienst voor Toerisme; andere informatie wordt door ons aangekocht en wordt gratis gegeven aan echt geïnteresseerde reizigers.

De waardering en medewerking van de Irish Embassy en de Irish Tourist Board zijn getuigen van onze inzet.

Verder zijn wij steeds bereid om info avonden te verzorgen met of een voordracht met foto’s, whiskeyproeverij of indien mogelijk een interessante filmvoorstelling. Wij kunnen ook (tegen een kleine huurprijs) een decoratiebox ter beschikking stellen.

Koken kost echter geld en wij waarderen dan ook de steun die wij krijgen van onze sponsors en de steun die de leden ons geven. Iedereen weet ondertussen dat lid worden/blijven van Vlaanderen-Ierland gratis is en dat een berichtje met naam + adres + telefoonnummer + e-mailadres volstaat om via nieuwsbrieven op de hoogte te blijven van het reilen en zeilen van uw en onze vereniging. De jaarlijkse vrijwillige bijdrage van € 5 die wij vragen helpt ons om 'alles' draaiende te houden; waarvoor onze oprechte dank.

Wij opteren ook om onze druk bezochte Facebookpagina te blijven gebruiken ; https://www.facebook.com/vlaanderen-ierland

Daarom één raad: bezoek steeds beide informatiebronnen. Slechts zo ben je zeker dat je alle informatie die wij jullie willen bezorgen ergens kan vinden. 

Deze website staat nog niet 100% op punt en zal in theorie nooit 'volledig' afgewerkt zijn.      Items moeten nog worden toegevoegd en/of aangepast. Kom daarom eens regelmatig kijken om nieuwe artikels, links, het archief en vooral de activiteiten te ontdekken.

Uw mening is ook belangrijk: op- of aanmerkingen zijn altijd welkom en opbouwende kritiek mag ook.

Eén adres: secretariaat@vlaanderen-ierland.be

Namens het bestuur,

Bart sr. Depestel , Voorzitter – webmaster

Linda Vandewynckele , webmaster

 

Dear visitor,
After a period of inactivity of several months (our previous provider stopped) we are back online and the new website of Flanders - Ireland is 'born'.
Various designs were tested and we have succeeded in creating a fresh, youthful website.      Now that we are online again, this does not mean that nothing will change and / or be added. We are looking for information to add to it, links to interesting websites, photos, etc ....
Every visitor and everyone who has already appealed to our association in the past knows that we do everything we can to promote Ireland in Flanders.
Thanks to our many relationships in Flanders and in Ireland, we have succeeded so far.
The large packages of information that the interested traveler received for free has led to many finding their way to the green island. We receive a lot of information - normally due - from the Irish Tourist Office; other information is purchased by us and is given free to really interested travelers.
The appreciation and cooperation of the Irish Embassy and the Irish Tourist Board are testimony to our commitment.
Furthermore, we are always willing to provide info evenings with or a presentation with photos, whiskey tasting or if possible an interesting film production. We can also provide a decoration box (for a small rental price).
However, cooking costs money and we appreciate the support we receive from our sponsors and the support that our members give us. Everyone knows in the meantime that becoming a member of Flanders-Ireland is free and that a message with name + address + telephone number + e-mail address is sufficient to stay informed about the ins and outs of your and our association via newsletters. The annual voluntary contribution of € 5 that we ask helps us to keep everything running; for which our sincere thanks.
We also opt to continue using our busy Facebook page;             https://www.facebook.com/vlaanderen-ierland
Therefore one advice: always visit both sources of information. Only then are you certain that you can find all the information that we want to deliver to you.
This website is not yet 100% perfect and in theory will never be 'fully' finished. Items have yet to be added and / or adjusted. Come and take a look regularly to discover new articles, links, the archive and especially the activities.
Your opinion is also important: comments are always welcome and constructive criticism is also allowed.
One address: secretariaat@vlaanderen-ierland.be
On behalf of the Board,
Bart sr. Depestel, Chairman - webmaster
Linda Vandewynckele, webmaster