PROGRAMMA 25 JAAR VLAANDEREN-IERLAND 

17 MAART EN 27 APRIL 2024

De FV Vlaanderen-Ierland werd opgericht op 17 maart 1999 door Michiel De Bruyne (+), Pierre Debouvere, Bart sr Depestel, Gijs Fieu, Greet Lepoutre, Gaston Pynket, Peter Tanghe, Linda Vandewynckele, Reinhilde Vermeulen, Leona Vermeulen, Frans Vermeulen (+), Greta Verscheure (+) en Luc Verstraete. Thomas en Marijke Van Hoecke waren de neutrale waarnemers. (zie ook onder Archief: 1999 03 17 Oprichting)

De oprichtingsakte werd getekend van de vzw Vlaanderen-Ierland; dit na meer dan een jaar vergaderen en beslissingen nemen. 

Enkele jaren terug werd de vzw gewijzigd in een FV; dit onder de bescherming van de Ierse Ambassade.

In 2024 bestaan ‘wij’ dus 25 jaar en we laten dit niet onopgemerkt voorbijgaan.

Op 17 maart 2024 is er een receptie (enkel op uitnodiging) om 11.30u tot 14u, om deze verjaardag te vieren.

Deze uitnodigingen werden al verstuurd. 

Tussen de toespraken is er een muzikaal intermezzo.

Vanaf 15u is er een gratis concert door Paddy’s Choice. (foto onderaan de tekst)

Dit concert duurt tot ± 17u

“Paddy’s Choice haalt zijn inspiratie uit traditionele folksongs.
Trots, strijdlust, levensvreugde, maar ook veel weemoed horen we in de ballades. Ieder lied is een verhaal op zich, veelal over het lot van het Ierse volk in de voorbije eeuwen. Met een lach en een traan.
Dit laat de groep zien met een PowerPoint met de passende beelden.
Deze vijf muzikanten hebben handen tekort om een waaier aan instrumenten te bespelen: accordeon, viool, mandoline, gitaar, mondharmonica, blokfluit, Ierse tin whistle, low whistle, en begeleidende percussie.”

De locatie voor deze dag is ’t Schuurke, Blauwvoetstraat 38b te 8800 Roeselare.

Deel 2 van het verjaardagsfeest grijpt plaats op zaterdag 27 april 2024 en speelt zich af in zaal ‘Den Hazelt’ , Pastoor Slossestraat 1 te 8800 Roeselare (Rumbeke).

In de namiddag is er een dans – workshop – Ierse Dansen, verzorgd door Taradance.

Taradance zag eind 2008 het levenslicht toen enkele gemotiveerde dansers en niet-dansers de handen in elkaar sloegen om een dynamische vereniging omtrent de fantastische Ierse cultuur op te starten. Slechts één ding hadden alle stichtende leden zonder twijfel gemeen: een onvoorstelbare liefde voor Ierland en haar fiere cultuur. Taradance werd derhalve opgericht om de Ierse cultuur ook in België te promoten en uit te dragen naar een zo breed mogelijk publiek. Dit doen ze vooral door danslessen in te richten zodat ze een klein stukje Ierland naar hier kunnen overbrengen.

Taradance is een nog jonge vereniging die zich dag na dag inzet om groter, beter en professioneler te worden – zonder passie, bezieling en oog voor detail te verliezen. 

(foto onderaan de tekst)

Gezien op 27 april het de ‘Dag van de Dans’ is, kadert deze workshop ook in deze kennismaking dag van Ierse dansen.

De inkom en deelname voor deze namiddag bedraagt € 3 per persoon, consumptie inbegrepen.

Kijk regelmatig naar de website en deze pagina om het exacte begin – en eind uur te kennen.

Later op de avond is er een optreden van Malahide; die samen met Taradance een spetterende show brengen.

Folkgroep Malahide speelt een repertoire van Ierse en Schotse traditionele muziek op traditionele instrumenten: viool (fiddle), accordeon, banjo, bazouki, mandoline, gitaar en bodhran.

Deze muziek is ontstaan vanuit een eeuwenlange traditie van samen musiceren en was vroeger vooral bedoeld om in de pubs dansbare muziek te brengen.

Malahide brengt de Ierse pubmuziek; jigs&reels, hornpipes, polka’s, doorweven met songs van bekende meezingers en ballades over afscheid en liefde, tot Evergreens van ‘Simon & Garfunkel’, Ralph MC Tell, Dubliners tot Michele Schocked, zelfs Wannes van de Velde !


Malahide speelt ook Bal-folknummers als Wals, Mazurka, Tarantella’s, bourree,… Zelfs swingjazz; van ‘Summertime’ tot ‘Autumn Leaves’! 

(foto onderaan de tekst)

 

De ingang voor dit optreden van Malahide, samen met Taradance bedraagt € 10 per persoon.

Tussen de workshop dansen en het avondoptreden, kan er in de bar gratis worden genoten van een vrij podium folkmuziek met optreden van o.a. Dust Laaif.

(foto onderaan de tekst)

U kunt reeds uw kaarten reserveren op rekeningnummer BE32 7390 1390 0202 van Vlaanderen-Ierland; met vermelding optreden 27 april.

Nota: wie een kaart heeft voor het avondoptreden kan ook 's  middag de workshop bijwonen.

 

Part 2 of the birthday party will take place on Saturday, April 27, 2024 and will take place in the 'Den Hazelt' room, Pastoor Slossestraat 1, 8800 Roeselare (Rumbeke).

In the afternoon there is a dance workshop - Irish Dancing, provided by Taradance.
Taradance was born at the end of 2008 when a number of motivated dancers and non-dancers joined forces to start a dynamic association dedicated to the fantastic Irish culture. Without a doubt, all founding members had only one thing in common: an unimaginable love for Ireland and its proud culture. Taradance was therefore founded to promote Irish culture in Belgium and to spread it to the widest possible audience. They mainly do this by organizing dance lessons so that they can bring a little piece of Ireland here.
Taradance is a young association that strives day after day to become bigger, better and more professional - without losing passion, inspiration and an eye for detail.
(photo at the bottom of the text)


Since April 27 is 'Dance Day', this workshop is also part of this introductory day of Irish dancing.
Entrance and participation for this afternoon is €3 per person, including consumption.
Check the website and this page regularly to know the exact start and and times.
Later in the evening there will be a performance by Malahide; who, together with Taradance, will present a spectacular show.


Folk group Malahide plays a repertoire of Irish and Scottish traditional music on traditional instruments: violin (fiddle), accordion, banjo, bazouki, mandolin, guitar and bodhran.
This music arose from a centuries-long tradition of making music together and in the past was mainly intended to bring danceable music in pubs.
Malahide brings Irish pub music; jigs & reels, hornpipes, polkas, interwoven with songs from well-known sing-alongs and ballads about farewell and love, to Evergreens by 'Simon & Garfunkel', Ralph MC Tell, Dubliners to Michele Schocked, even Wannes van de Velde!

Malahide also plays Bal folk songs such as Waltz, Mazurka, Tarantella's, bourree,... Even swing jazz; from 'Summertime' to 'Autumn Leaves'!
(photo at the bottom of the text)


The entrance fee for this performance by Malahide, together with Taradance, is € 10 per person.
Between the dancing workshop and the evening performance, you can enjoy a free folk music stage in the bar with a performance by Dust Laaif, among others.
(photo at the bottom of the text)
You can already reserve your tickets on account number BE32 7390 1390 0202 of Flanders-Ireland; mentioning performance April 27.


Note: those who have a ticket for the evening performance can also attend the workshop in the afternoon.

Het feestprogramma komt mede tot stand, dankzij de steun van: 

 

  CILJR